Strona główna | Informacje Prodziekanów | Dr inż. Leszek Koszałka
 

Studia stacjonarne II stopnia, 2 i 3 semestr

telefon: 320-41-13 oraz 320-37-02

mail: leszek.koszalka@pwr.wroc.pl

 

Ważne informacje dla studentów II stopnia od Prodziekana ds. sem 2 oraz sem 3 na II stopniu kształcenia:

 1. BLOK DYPLOMOWY

 • Blok obejmuje dwa przedmioty-kursy: Seminarium Dyplomowe oraz Praca Dyplomowa, które zgodnie z planem studiów należy realizować w tym samym semestrze - dotyczą tego samego konkretnego tematu pracy dyplomowej. (m.in. na seminarium dyplomant przedstawia kolejne fazy realizacji pracy dyplomowej).

 • Termin złożenia pracy dyplomowej magisterskiej upływa w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej danego semestru.

Przez złożenie pracy dyplomowej rozumiane jest uzyskanie pozytywnej oceny z kursu Praca Dyplomowa – wpisanej przez prowadzącego pracę dyplomową do systemu JSOS Edukacja Cl.

Po złożeniu pracy dyplomowej i zaliczeniu pełnego programu studiów - dyplomanci zobowiązani są do niezwłocznego złożenia stosownych dokumentów (umożliwiających przeprowadzenie egzaminu dyplomowego) w jednostce organizacyjnej Wydziału wiodącej specjalność – np. u sekretarzy komisji egzaminów dyplomowych.

Ewentualna wyjątkowa zgoda na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej może być wydana przez Prodziekana na podstawie prośby zainteresowanego w formie podania do Dziekana zaopiniowanego pozytywnie przez prowadzącego pracę dyplomową – w następujących przypadkach:

 1. Choroba udokumentowana zwolnieniem lekarskim (przedłużenie o tyle dni na ile opiewa zwolnienie lekarskie),

 2. Realizacja studiów w ramach Indywidualnego toku studiów (ITS), np. wyjazd zagraniczny w ramach umowy o współpracy (przedłużenie o czasokres zgodny z umową ITS),

 3. Awaria stanowiska badawczego potwierdzona przez odpowiedzialnego za aparaturę/sprzęt (przedłużenie o czas niedostępności stanowiska badawczego),

 4. Udokumentowane przypadki losowe. (uwaga: nie zaliczają się do nich nagminne w okresie sesji awarie osobistego sprzętu komputerowego).

W każdym z w/w przypadków przedłużenie nie może być dłuższe niż termin zapisany w Regulaminie Studiów.

 • Dyplomanci, którzy nie złożą pracy dyplomowej w terminie, mogą wystąpić o urlop dziekański (jeśli im przysługuje) i realizację pracy dyplomowej w kolejnym semestrze.

Możliwe dwa warianty wystąpienia o urlop dziekański:

wariant 1 – załącznikiem do podania o urlop jest pisemna zgoda opiekuna pracy na kontynuację realizacji tego samego tematu i wówczas musi być realizowany przez studenta kurs Praca Dyplomowa w trybie powtórkowym.

wariant 2 – załącznikiem do podania o urlop jest Karta nowego tematu pracy dyplomowej i wówczas musi być realizowany przez studenta cały Blok Dyplomowy w trybie powtórkowym, w tym zarówno kurs Praca Dyplomowa jak i Seminarium Dyplomowe.

UWAGA 1: zgodnie z Regulaminem Studiów nie jest możliwa sytuacja taka, że student zapisze się w semestrze 3 na wszystkie kursy z planu studiów semestru 3 bez kursów Bloku Dyplomowego.

UWAGA 2: możliwa jest realizacja Bloku Dyplomowania (pracy dyplomowej) w semestrze zimowym ale wymaga to zgody opiekuna pracy oraz rozmowy z Prodziekanem w kwestii Seminarium Dyplomowego (jeśli nowy temat pracy dyplomowej).

 1. Informacja dla studentów II stopnia, którzy nie złożyli pracy dyplomowej magisterskiej w terminie.

 1. URLOPY DZIEKAŃSKIE procedura. podanie(doc)

 1. WZNOWIENIA procedura. ­ ­podanie(doc)

 2. ­
  ­­
 1. DEFICYT przy wpisie na semestr 3:

 • Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w przeszłości oraz w lutym 2012/2013 obowiązuje deficyt 0 ECTS jednakże w wyjątkowych przypadkach, gdy deficyt może być zneutralizowany podczas najbliższego semestru (istnieje w tym semestrze możliwość uzyskania zaliczenia poprzez zapisanie się na kurs lub realizacja ‘brakującego’ kursu w indywidualnym trybie w uzgodnieniu z prowadzącym) - student może wystąpić do Dziekana z podaniem o wpis na semestr 3, zawierającym wykaz braków i sposób ich zaliczenia (wraz ze stosownym załącznikiem – podaniem kursu do zapisu bądź pisemną zgodą prowadzącego na indywidualny tryb) oraz podpisaną własnoręcznie formułką „deklaruję, że będę studiował w semestrze 3 wszystkie kursy niezbędne do realizacji pełnego programu studiów, w tym Blok Dyplomowania”

 • Ewentualny limit ilościowy kursów powodujących deficyt, możliwy do zaakceptowania przez Dziekana w ramach trybu wyjątkowego, będzie podawany do wiadomości przed nadchodzącym semestrem.


UWAGA GENERALNA:


Podania do Dziekana należy ‘założyć’ w systemie JSOS, po wydrukowaniu dołączyć stosowne kompletne załączniki i całość zostawić w Dziekanacie. W przypadkach skomplikowanych studenci będą wzywani na dyżur Prodziekana.Prodziekan


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty